Zprávy výkonného výboru

Členské příspěvky BTS na rok 2024

Štěpán Říha, 09.04.2024

Pro stautární zástupce členských spolků BTS. Prosíme o úhradu členských příspěvků v roce 2024


Vážení sportovní přátelé,

Na základě ustanovení stanov BTS odstavec B článek 5, si Vás dovolujeme požádat o úhradu členského příspěvku ve stanovené výši za rok 2024.

Usnesením výkonného výboru BTS ze dne 22. 2. 2024 byl členský příspěvek BTS na rok 2024 stanoven takto :

Členský příspěvek pro rok 2024 byl schválen ve výši 3,- Kč za každého Vašeho člena (fyzickou osobu), dle Vaší evidence členské základny k 31. 12. 2023. Tento příspěvek je zároveň členským příspěvkem pro Českou unii sportu.

Pokyny pro platbu členského příspěvku:

- Členský spolek (TJ/SK) si zjistí v IS ČUS počet svých členů k 31. 12. 2023 (v menu IS volba „historie“). Pokud se v seznamu nenajde, či má členskou základnu 0, použije údaj ze své evidence a následně ihned vyplňte údaje v IS ČUS.

- Na základě zjištěného údaje si vypočítáte výši svého členského příspěvku a ten zašlete obratem na účet Brněnského tělovýchovného sdružení č.: 7232621/0100 a jako variabilní symbol platby (VS) uvedete Vaše evidenční členské číslo BTS (stačí poslední trojčíslí).

- Platbu je třeba provést nejpozději do 31. 8. 2024. V případě neuhrazení členského příspěvku i po následné urgenci bude zahájeno řízení o ukončení vašeho členství v BTS (ČUS).

V případě dotazů se obracejte na pí Bednářovou M: 602711057

Je třeba si uvědomit, že členství v BTS Vám poskytuje mimo služeb Servisního centra sportu Brno - město, což ocení především žadatelé o státní dotace, také bezplatné úrazové pojištění Vašich členů a trenérů a dále dohody s agenturami OSA a INTERGAM a další společné výhody. Poskytování těchto služeb, bez plnění základních povinností člena BTS z Vaší strany, však není možné.

na hlavní stránku