Aktuality z Brněnského tělovýchovného sdružení

Novelizace Stanov ČOV

Štěpán Říha, 24.01.2023

Novelizace Stanov ČOV - návrhy a připomínky ze strany ČUS


Vážení představitelé sdružených subjektů ČUS, V pracovní skupině ČOV pro novelizaci stanov byl dne 6. 1. 2023 diskutován první pracovní návrh novely stanov ČOV. VV ČUS obdržel na svém zasedání 17. 1. 2023 informaci o postupu příprav a o aktuálním obsahu návrhu novely stanov ČOV.

ČUS je členem ČOV a proto VV ČUS projednal první návrh novely, vzal na vědomí, že návrh napravuje pouze malou část nedostatků stávajících stanov ČOV a přijal k aktuálně diskutovanému návrhu stanovisko, včetně doporučení k dalším úpravám. Současně VV ČUS uložil rozeslat informaci a doporučení členským subjektům ČUS, neboť se jedná o součást plnění usnesení 39. VH ČUS.

VV ČUS vyzývá ČOV k odstranění přetrvávajících nedostatků v návrhu novely stanov ČOV, verze z 6. 1. 2023, a to zejména

- Umožnit účast všech členů ČOV (právnických osob) na plénu ČOV

- Nastavit rovný proces vzniku členství v ČOV (fyzickým osobám, na rozdíl od osob právnických, vzniká členství bez přijímacího procesu Pléna).

- Zajistit, aby o statutu a členství ve složkách rozhodovalo Plénum ČOV (členové ČOV)

- Umožnit členům ČOV (právnickým osobám) zastoupení na Plénu ČOV v souladu s jejich stanovami a obecně závaznými právními předpisy.

- Zajistit, aby v rámci hlasování Pléna ČOV bylo hlasování umožněno výhradně členům Pléna, jak jsou definováni ve stanovách (čl. VIII).

- Doplnit volbu člena VV ČOV za Komisi sportovců na úrovni Pléna ČOV (stejně jako již bylo novelou vyřešeno u nominantů ČKSOI).

- Nadále se zabývat otázkou členství organizačních složek státu v ČOV, protože stát by měla zastupovat pouze jedna organizační složka státu, nikoliv více, otázkou snížení počtu členů VV ČOV a snížení počtu členů Pléna ČOV - fyzických osob nominovaných ze složek ČOV.

na hlavní stránku